Search
  • Enjoy

TOCA จัดประชุมร่างเกณฑ์อ้างอิงสินค้าอินทรีย์


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA) จัดประชุมร่างเกณฑ์อ้างอิงสินค้าอินทรีย์ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก คุณวิเชียร พงศธร กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และประธานในการจัดประชุมฯ ณ อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทปาร์ค ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ผู้บริโภค หน่วยงานภาครัฐ ร่วมระดมความคิดเห็นในการทำเกณฑ์อ้างอิงสินค้าอินทรีย์ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าอินทรีย์มากขึ้น


4 views

Km 32 Pet Kasem Road, Sampran, Nakorn Pathom, 73110

Tel : 098-258-5313,098-709-8252

Email : info@sampranmodel.com

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube